Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CHEMIX PHU Arkadiusz Nowikowski

 

 

§1

Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.                 

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.                 

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.                                                        

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy chemix.olsztyn.pl - prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://chemix.olsztyn.pl/

Sprzedawca:  PHU "CHEMIX" ARKADIUSZ NOWIKOWSKI. z siedzibą w OLSZTYN, UL.LUBELSKA 37 A NIP: 7392473730, tel 89 5279926 , adres email: chemix@chemix.olsztyn.pl.

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: PHU "CHEMIX" ARKADIUSZ NOWIKOWSKI. z siedzibą w OLSZTYN, UL.LUBELSKA 37 A , NIP: 7392473730, tel 89 5279926 , adres email: chemix@chemix.olsztyn.pl.

Działalność gospodarcza została zarejestrowana, pod numerem 40172, przez Prezydenta Miasta Olsztyna w dniu 11.04.2011r. Przedmiotem wykonywanej działalności jest sprzedaż:

a)hurtowa -  niewyspecjalizowana; wyrobów chemicznych; paliw i produktów pochodnych; wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; wyrobów farmaceutycznych i medycznych

b)detaliczna - prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

c)pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.                                             
  • Dla złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§3

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e -mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e -mailem lub telefonicznie. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia po weryfikacji czy koszt dostawy mogł ulec zwiększeniu w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze. Koszty dostawy mogą również ulec zmianie, gdy przewoźnik dokona zmiany cen taryfy przewozowej. O takiej sytuacji klient zostanie pisemnie poinformowany.

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. 

3. Kupującym w sklepie internetowym www. chemix.olsztyn.pl może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. 

Sprzedaż odczynników jest prowadzona wyłącznie dla firm. Sprzedawane przez naszą firmę odczynniki nie są produktami konsumpcyjnymi w rozumieniu odpowiednich ustaw o ochronie praw konsumenckich. Nasze towary służą najczęściej do specjalistycznych celów, więc osoby bez odpowiedniej wiedzy prosimy o nie nabywanie odczynników bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.

Nabywca odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego posługiwania się odczynnikami chemicznymi, które bardzo często są wysoce szkodliwe, toksyczne, żrące lub łatwopalne.                                                            Postępowanie przy wprowadzeniu do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin reguluje Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz.U. 2018 poz 143 ). Niektóre substancje chemiczne podlegają pod ograniczenia i zakazy wynikające z załączników XVII i XIV rozporządzenia REACH.

 

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy /patrz zakładka koszty dostawy/.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. 

6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

 

§4

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem, przedpłata – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e - mailu do Klienta,

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§5

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy /w godzinach jego otwarcia/.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

 

§6

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

Adres składania reklamacji: PHU "CHEMIX" ARKADIUSZ NOWIKOWSKI. z siedzibą w OLSZTYN, UL.LUBELSKA 37 A , NIP: 7392473730, tel 89 5279926 , adres email: chemix@chemix.olsztyn.pl.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni  od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 
2)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 
3)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 
4)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 
5)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
6)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 
7)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 
8)w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 
9)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
10)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 
11)zawartej w drodze aukcji publicznej;
 
12)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 
13)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   

§8 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym wykonania umowy:

• adres e-mail,
• numer telefonu,
• adres zamieszkania,
• adres wysyłki.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

2. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego chemix.olsztyn.pl jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE “CHEMIX” ARKADIUSZ NOWIKOWSKI 10-561 OLSZTYN UL.ŻOŁNIERSKA 16
tel./fax 89 527-99-26; 89 524-83-86
e-mail: chemix@chemix.olsztyn.pl

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

6. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Sklepie;
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
• obsługi reklamacji i zwrotów w PHU CHEMIX OLSZTYN
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy );
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PHU CHEMIX OLSZTYN, którym jest:
• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie;
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności Biuru Obsługi Klienta oraz Działowi zwrotów i reklamacji oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

7. Dane przez Ciebie udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Twoje dane będą przechowywane od momentu wyrażenia Twojej zgody na przetwarzanie danych i do momentu Twojej prośby o usunięcie Twoich danych. 

9. Prawo zgłoszenia skargi: Jeśli uważasz, że PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE “CHEMIX” ARKADIUSZ NOWIKOWSKI przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

§9

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Zastrzeżenia

  1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
  2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
  3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
  4. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Produkt dnia
WYMAZÓWKI - ZESTAW Z PODŁOŻEM AMIES
WYMAZÓWKI - ZESTAW Z PODŁOŻEM AMIES

2,59 zł

2,40 zł

szt.
ECO JAVEL A'5 L
ECO JAVEL A'5 L

40,64 zł

37,63 zł

op.
WODORU NADTLENEK  35% TECHNICZNY A'5L / WODA UTLENIONA
WODORU NADTLENEK 35% TECHNICZNY A'5L / WODA UTLENIONA

89,93 zł

73,11 zł

op.
WODORU NADTLENEK 30% CZDA A'1L / WODA UTLENIONA/
WODORU NADTLENEK 30% CZDA A'1L / WODA UTLENIONA/

43,39 zł

35,28 zł

op.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl